Zmiany w Statucie oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych funduszy zarządzanych przez Investors TFI

Uprzejmie informujemy, że 20 grudnia 2016 roku nastąpiły zmiany w Statucie Investor Parasol SFIO. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 20 grudnia 2016 roku.

Informacje na temat zmian w Statucie znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że została dokonana aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO w związku z wyżej wymienionymi zmianami Statutu oraz zmianami Statutu ogłoszonymi w dniu 20 września 2016 roku, a także aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Aktualizacja Prospektów dotyczy:  

  • Wejścia w życie zmian polityki inwestycyjnej subfunduszu Investor Globalny Akcji oraz zmiany nazwy subfunduszu Investor Globalny Akcji na Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO).
  • Zmiany tabeli opłat manipulacyjnych w zakresie subfunduszu Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO).
  • Aktualizacji opisu zmienności wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego w zakresie subfunduszy: Investor Gotówkowy, Investor Obligacji Korporacyjnych, Investor Obligacji Rynków Wschodzących oraz Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor Parasol SFIO).
  • Aktualizacji opisu zmienności wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego w zakresie subfunduszy: Investor Płynna Lokata, Investor Obligacji; (Investor Parasol SFIO).
  • Zmiany załącznika VII.2. „Statut Funduszu”. (Investor Parasol SFIO).

Zaktualizowany Prospekty Informacyjne zostały zamieszczony na stronie  www.investors.pl