Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Uprzejmie informujemy, że  30 stycznia 2009 roku nastąpiła zmiana w Statutach wszystkich Funduszy DWS. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 stycznia 2009 roku.

Pełny tekst  ogłoszenia o zmianach w Statutach znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że 30 stycznia 2009 roku została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych wszystkich Funduszy DWS.

Aktualizacja wynika ze zmian w Statutach Funduszy oraz doprecyzowania kilku niezbędnych zapisów w tekstach samych Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych.

Zmiany w Prospektach są następujące: 

1. Uwzględniono zmianę zarządzających: Łukasz Hejak (w Funduszach: DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus i Subfunduszach: DWS Zmian Klimatycznych, DWS Agrobiznes), Piotr Lubczyński (w DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek i Subfunduszach: DWS Infrastruktury i Informatyki, DWS Zrównoważony Finanse i Konsumpcja oraz DWS Europa), Marzena Górska (w Subfunduszach: DWS Gotówkowy i DWS Gold).

2. Zmieniono informację zawartą w piątym akapicie Rozdz. III.6.2., dotyczącą sposobu i szczegółowych warunków zbywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (oprócz DWS Parasol SFIO).

3. Zmieniono informację zawartą w szóstym akapicie Rozdz. III.6.2.,dotyczącą sposobu i szczegółowych warunków zbywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (tylko DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Zrównoważony).

4. Doprecyzowano zapis w Rozdz. III.6.3. (oprócz DWS Parasol SFIO) i w Rozdz. III.6.4. (tylko DWS Parasol SFIO), dotyczący reinwestycji.

5. Zmieniono zapis ostatniego zdania w Rozdziałach: IIIA.13.1.7., IIIB.13.1.7, IIIC.13.1.7., IIID.13.1.7., IIIE.13.1.7., IIIG.13.1.8., IIIH.13.1.8., IIIL.13.1.8., dotyczący ryzyka walutowego (tylko DWS Parasol SFIO).

6. Usunięto zapis w tabeli opłat manipulacyjnych w Rozdz. VI.3., dotyczący wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej przy zbyciu j.u. kategorii I w  DWS Polska FIO Płynna Lokata (oprócz DWS Parasol SFIO).

7. Zmieniono zapis trzeciego akapitu w Rozdz. III.3. oraz pierwszego i drugiego akapitu w Rozdz. III.15.3., dotyczący wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej przy zbyciu j. u. kategorii I, zgodnie z brzmieniem Statutu Funduszu (tylko DWS Polska FIO Płynna Lokata).

8. Zmieniono adres siedziby GO Finance S.A. na: Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, Galeria LIM przy Hotelu Marriott, 00-697 Warszawa oraz siedziby Secus Asset Management S.A. na: ul. Paderewskiego 32C, 40-282 Katowice.

9. Poszerzeno ofertę u 3 Dystrybutorów o obsługę 9 nowych subfunduszy DWS Parasol SFIO, Rozdz. V.2. (tylko DWS Parasol SFIO). 

Zmiany w Skrótach Prospektów są następujące: 

1. Zmieniono informację zawartą w piątym akapicie, Rozdz. I.11.2., dotyczącą sposobu i szczegółowych warunków zbywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (oprócz DWS Parasol SFIO).

2. Zmieniono informację zawartą w szóstym akapicie, Rozdz. I.11.2.,dotyczącą sposobu i szczegółowych warunków zbywania jednostek uczestnictwa, zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy ((tylko DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, DWS Polska FIO Zrównoważony).

3. Doprecyzowano zapis w Rozdz. I.11.3. (opócz DWS Parasol SFIO) i w Rozdz. I.5.4 (tylko DWS Parasol SFIO), dotyczący Reinwestycji.

4. Zmieniono zapis drugiego akapitu w Rozdz. I.8.2. oraz trzeciego akapitu w Rozdz. I.10., dotyczący wysokości pobieranej opłaty manipulacyjnej przy zbyciu j. u. kategorii I, zgodnie z brzmieniem Statutu Funduszu (tylko DWS Polska FIO Płynna Lokata).