Zmiany w Statutach oraz aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.

Uprzejmie informujemy, że 4 sierpnia 2008 roku nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy DWS Polska:

 • DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus,
 • DWS Polska SFIO Euroobligacji,
 • DWS Polska FIO TOP 50 Europa,
 • DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • DWS Polska FIO TOP 25 Małych Spółek,
 • DWS Polska FIO Płynna Lokata,
 • DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus,
 • DWS Polska FIO TOP 50 Małych i Średnich Spółek Plus,
 • DWS Polska FIO Zrównoważony,
 • DWS Polska FIO Akcji,
 • DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych,
 • DWS Polska Akcji Plus,
 • DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych.

Pełny tekst  ogłoszenia o zmianach w Statutach znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (tj. 4 sierpnia 2008 roku), oprócz zmian, o których mowa w punktach: 10 (w zakresie zmiany Statutu DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus), 11-12, 14, 16, 17, 18, 19, 21-25, które wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 5 listopada 2008 roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że 4 sierpnia 2008 roku została dokonana aktualizacja Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych wszystkich Funduszy DWS.

Aktualizacja wynika ze zmian w Statutach Funduszy oraz z dodania kilku niezbędnych zapisów w tekstach samych Prospektów Informacyjnych i Skrótów Prospektów Informacyjnych.

Główne zmiany w Prospektach są następujące: 

1. Na pierwszej stronie dodany został odpowiednik nazwy Funduszu w języku angielskim (z wyjątkiem DWS Parasol SFIO).

2. Poprawiono zapis Rozdz. II.4. dotyczący informacji o kapitale własnym Towarzystwa.

3. Uwzględniono zmianę zarządzających: Jarosław Niedzielewski (w Funduszach: DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus, DWS BRIC, DWS Nieruchomości i Budownictwa, DWS Zmian Klimatycznych) oraz Marzena Górska (w DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych).

4. Dodano drugi akapit w Rozdz. III.6.2., dotyczący przewalutowywania.

5. Dodano drugi akapit w Rozdz. III.6.2., dotyczący wpłat w walucie oraz przewalutowywania (w DWS Polska FIO Top 50 Europa i DWS Polska SFIO Euroobligacji).

6. Zmieniono wartość pierwszej i kolejnej wpłaty do DWS Polska FIO Akcji Plus, Rozdz. III.6.2, piąty akapit, (odpowiednio: 100 PLN i 50 PLN).

7. Dodano Rozdz. III.6.3. Reinwestycja.

8. Zmieniono brzmienie informacji zawartej w piątym akapicie, po drugim myślniku, Rozdz. III.6.4.: " - odkupienia liczby jednostek uczestnictwa zapisanych w danym rejestrze uczestnika o określonej w zleceniu wartości przed opodatkowaniem, lub".

9. Dodano na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Rozdz. III.6.5. słowa: "denominowane w tej samej walucie.".

10. Zmieniono brzmienie Rozdz. III.9.1.Prospektu DWS Polska FIO Akcji Plus, zgodnie ze statutem Funduszu.

11. Zmieniono brzmienie Rozdz. III.9.2., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy.

12. Zmieniono brzmienie Rozdz. III.14.1.1., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy.

13. Zmieniono wybrane zapisy Rozdz. III.15.3., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (z wyjątkiem DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus i DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus).

14. Zmieniono drugi akapit Rozdz. III.15.5., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (z wyjątkiem DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus i DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus).

15. Skorygowano zapis dotyczący aktualnie obowiązujących benchmarków w Funduszach: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska SFIO Euroobligacji - benchmark jest pomniejszany o "bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem." i w Funduszach: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus -  benchmark jest pomniejszany o "bieżącą stopę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem." (Rozdz. III.16.3.1.).

16.Zmieniono adres siedziby Open Finance S.A. na: Warszawa, ul. Domaniewska 39, Budynek Nefryt, VI piętro, 02-672 Warszawa.

17. Zmieniono status prawny GO Finance Sp. z o.o na GO Finance S.A.

18. Zmieniono adres siedziby Noble Bank S.A. na: Warszawa, ul. Domaniewska 39, Budynek Nefryt, VI piętro, 02-672 Warszawa.

19. Zmieniono status prawny Netfield Sp. z o.o. na Netfield S.A.

20. Zmieniono Statuty Funduszy z wyjątkiem DWS Parasol SFIO.

Główne zmiany w Skrótach Prospektów są następujące: 

1. Na pierwszej stronie dodany został odpowiednik nazwy Funduszu w języku angielskim (z wyjątkiem DWS Parasol SFIO).

2. Zmieniono wybrane zapisy Rozdz. I.8.2., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (z wyjątkiem DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus i DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus).

3. Zmieniono brzmienie drugiego akapitu Rozdz. I.8.4., zgodnie z brzmieniem Statutów Funduszy (z wyjątkiem DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus i DWS Polska FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus).

4. Skorygowano zapis dotyczący aktualnie obowiązujących benchmarków w Funduszach: DWS Polska FIO Płynna Lokata, DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska SFIO Euroobligacji - benchmark jest pomniejszany o "bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem." i w Funduszach: DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus, DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus -  benchmark jest pomniejszany o "bieżącą stopę wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem." (Rozdz. I.9.3.1.).

5. Dodano drugi akapit w Rozdz. I.11.2., dotyczący przewalutowywania.

6. Dodano drugi akapit w Rozdz. I.11.2., dotyczący wpłat w walucie oraz przewalutowywania (w DWS Polska FIO Top 50 Europa i DWS Polska SFIO Euroobligacji).

7. Zmieniono wartość pierwszej i kolejnej wpłaty do DWS Polska FIO Akcji Plus, Rozdz. I.11.2, piąty akapit, (odpowiednio: 100 PLN i 50 PLN).

8. Dodano Rozdz. I.11.3. Reinwestycja.

9. Zmieniono brzmienie informacji zawartej w piątym akapicie, po drugim myślniku, Rozdz. I.11.4.: " - odkupienia liczby jednostek uczestnictwa zapisanych w danym rejestrze uczestnika o określonej w zleceniu wartości przed opodatkowaniem, lub".

10. Dodano na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Rozdz. I.11.5. słowa: "denominowane w tej samej walucie".