Materiał ma wyłącznie charakter reklamowy.

Materiały reklamowe oraz zawarte w nich prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności.

Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii,  tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału.

Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w materiale reklamowym, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Materiały reklamowe nie zawierają  pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe.

Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe, zawarte w odpowiednich dokumentach funduszy, dostępnych w punktach dystrybucji funduszy, w siedzibie Investors TFI oraz na stronie internetowej www.investors.pl.

Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny funduszu.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Klient powinien zapoznać się z Prospektem informacyjnym, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej investors.pl https://Investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/ oraz w punktach dystrybucji Subfunduszu. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim.

Streszczenie praw inwestorów funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego zawarte jest w odpowiednich postanowieniach Prospektu Informacyjnego (Rozdział dane o Funduszu, pkt Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu).

Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obarczone są ryzykiem, i nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Poziom ryzyka i zysku Subfunduszu został oznaczony na skali siedmiostopniowej, gdzie 1 oznacza niższe ryzyko i potencjalnie niższy zysk, zaś 7 oznacza wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy zysk. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie informacyjnym.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, informacje o funduszu i zasadach uczestnictwa w funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, w tym streszczenie praw inwestorów, zawarte są w warunkach emisji albo w prospekcie emisyjnym. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z odpowiednim dokumentem. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w treści informacji dotyczącej określonego funduszu inwestycyjnego, informacja dotycząca funduszu nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków.

Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy.

Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie nimi, w tym do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Informacje o Investors TFI S.A. oraz prowadzonej przez nie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz o podstawowych zasadach postępowania z konfliktem interesów znajdują się na stronie internetowej Investors TFI S.A.

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem została wskazana i Prospekcie informacyjnym. Z aktualną wysokością stawek opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za zarządzenie Klient może zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa – dokument Tabela opłat: https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/

 

 


Informacja dotycząca materiałów reklamowych