Agent transferowy

Podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu. Przelicza zainwestowane pieniądze na odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa oraz zapewnia, by właściwie zostały zrealizowane zlecenia składane przez inwestorów, takie jak nabycia, zamiany, konwersje, umorzenia, transfery jednostek uczestnictwa. W przypadku funduszy Investors TFI, rolę agenta transferowego pełni firma ProService Finteco.