Akcje i fundusze akcyjne

Akcje to instrumenty finansowe emitowane przez spółkę akcyjną, reprezentują udział w kapitale zakładowym spółki. Są najpopularniejszym instrumentem udziałowym, w który inwestują fundusze inwestycyjne. Statuty funduszy precyzyjnie definiują charakter spółek, których akcje mogą być przedmiotem lokat oraz limity inwestycyjne. Jeżeli akcje są dominującym składnikiem lokat, fundusz klasyfikowany jest jako akcyjny. Dodatkowo może być przyporządkowany do segmentu ze względu na cechy charakterystyczne, jak obszar geograficzny (np. krajowe, zagraniczne), wielkość spółek, ich charakter (np. dywidendowe, wzrostowe), czy segment działalności (np. rolne, wydobywcze, budowlane, usługowe). Najczęściej nazwa funduszu odzwierciedla jego charakter, np. Investor Turcja, Investor Agrobiznes, Investor Akcji Dużych Spółek FIO.