Aktywa funduszu

Mienie funduszu inwestycyjnego obejmujące: środki z tytułu wpłat uczestników funduszu, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.