Audytor (biegły rewident)

Podmiot dokonujący bezstronnej oceny sprawozdań finansowych funduszu. Sprawdza, czy sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z prawem i statutem funduszu. Audytorem sprawozdań finansowych funduszy Investors TFI jest firma Ernst&Young.