Bank depozytariusz

Depozytariusz jest to podmiot prowadzący rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego. Depozytariusz jest uprawniony do kontrolowania, czy zarządzanie aktywami funduszu, w szczególności przestrzeganie limitów zaangażowania i obciążenia funduszu kosztami, jak również wycena aktywów netto funduszu odbywają się zgodnie z prawem oraz statutem funduszu. Funkcję depozytariusza może pełnić bank krajowy lub zagraniczna instytucja kredytowa. Działalność depozytariuszy nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. Funkcję banku Depozytariusza dla funduszy otwartych Investors TFI pełni Deutsche Bank, dla publicznych funduszy zamkniętych Investors TFI jest to ING Bank Śląski.