Benchmark

Wzorzec, stopa odniesienia służąca do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu. Benchmarkiem może być np. indeks giełdowy (WIG, WIG20) lub średnia rentowność bonów skarbowych. W założeniach fundusz powinien osiągać wyniki nie gorsze od benchmarku, do którego się porównuje.