Bezpieczeństwo funduszy

Rynek funduszy inwestycyjnych jest w Polsce regulowany. Działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) i zarządzanych przez nie funduszy jest na bieżąco nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktywa każdego funduszu są własnością funduszu i są niezależne od majątku Towarzystwa. Przechowywane są przez depozytariusza, który prowadzi rejestry funduszy, na bieżąco potwierdza poprawność wyceny aktywów i limity zaangażowania zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. Sprawozdania finansowe funduszy podlegają badaniu przez niezależnych, renomowanych audytorów. Dodatkowy nadzór nad działaniami funduszu mogą sprawować również jego uczestnicy, np. poprzez Zgromadzenie Inwestorów lub Radę Inwestorów.