Blokada rejestru

Na wniosek uczestnika funduszu, fundusz dokonuje blokady wszystkich lub części jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika funduszu. Blokada oznacza, że przez okres i w zakresie wskazanym przez uczestnika funduszu zawieszona jest możliwość dysponowania jednostkami uczestnictwa.