Bony skarbowe

Krótkoterminowe (do 52 tygodni) dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa (Ministerstwo Finansów). Pozyskane w ten sposób pieniądze finansują bieżące wydatki budżetowe. Instrumenty te pełnią bardzo ważną rolę na rynku finansowym. Bony skarbowe są istotnym składnikiem portfeli funduszy inwestycyjnych, szczególnie funduszy o niższym profilu ryzyka i zysku - pieniężnych/gotówkowych i obligacyjnych.