Cel inwestycyjny funduszu

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) mogą być wyłącznie: 1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub 2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub 3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.