Cena emisyjna certyfikatu

Ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów (chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny, a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji). Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, przy czym opłata manipulacyjna nie może być uwzględniana w cenie emisyjnej.