Częstotliwość wycen

Fundusze inwestycyjne dokonują wycen z częstotliwością określoną w statucie, ustalając: 1) wyceny aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny; 4) ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje wycen nie rzadziej niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dla funduszy Investors TFI jest to każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wycen nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów. Dla funduszy Investors TFI są to wyceny na koniec miesiąca lub na koniec kwartału.