Depozytariusz

Podmiot dbający, by TFI zarządzające funduszem działało zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Przechowuje środki funduszu, sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi TFI i reprezentuje inwestorów w sporach z TFI. Działalność depozytariuszy kontroluje Komisja Nadzoru Finansowego. Ze względu na szczególną rolę Depozytariusza w ochronie interesów inwestorów prawo zabrania by istniały jakiekolwiek powiązania kapitałowe pomiędzy nim a TFI.