Derywatywy

Inaczej instrumenty pochodne, do których zaliczamy różnego rodzaju opcje, kontrakty terminowe futures i forward, swapy, warranty. Są to instrumenty finansowe, uzależnione od instrumentu bazowego, np. akcji, obligacji, towarów, walut, wysokości stopy procentowej, wartości indeksu giełdowego oraz różnego rodzaju zjawisk, choćby pogodowych. Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Dzięki dźwigni finansowej pozwalają osiągnąć znaczny efekt (zysk lub stratę), przy relatywnie niskim zaangażowaniu środków finansowych. Z tego powodu wykorzystywane są zarówno w celach zabezpieczających, jak i w celach spekulacyjnych.