Dzień wyceny

Dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto oraz Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostkę Uczestnictwa lub Certyfikat Inwestycyjny.