Emisja certyfikatów

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują okresowo certyfikaty inwestycyjne (podobnie jak spółki akcyjne emitują akcje). Emisja certyfikatów może być publiczna (ogólnodostępna) lub prywatna (dla wybranych inwestorów). Dokumentem regulującym warunki emisji jest odpowiednio Prospekt Emisyjny lub Warunki Emisji.