Ewidencja uczestników funduszu

Dotyczy uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego, może być prowadzona przez jeden z poniższych podmiotów wskazanych w statucie funduszu: 1) towarzystwo zarządzające tym funduszem; 2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; 3) dom maklerski; 4) bank krajowy lub instytucję kredytową. Ewidencja uczestników zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika: 1) liczbę, rodzaj i serię certyfikatów; 2) liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu; 3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu; 4) datę i czas zawarcia transakcji.