Fundusz inwestycyjny

Umożliwia zbiorowe inwestowanie pieniędzy we wspólnym interesie uczestników. Wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w ustawowo określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz zbiera środki w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. W Polsce fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) jako: 1) fundusz inwestycyjny otwarty (FIO); 2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO); 3) fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Zasady tworzenia oraz funkcjonowanie funduszy reguluje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27.05.2004 r., znowelizowana w 2013 roku. Dokumentem określającym działalność danego funduszu inwestycyjnego jest jego statut.