Fundusz inwestycyjny otwarty

Daje największą swobodę dysponowania zgromadzonymi środkami. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu, z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Fundusze zarządzane przez Investors TFI zbywają i umarzają jednostki uczestnictwa w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.