Fundusz inwestycyjny zamknięty

Fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone są zwykle z myślą o tych, którzy poszukują szerszych możliwości inwestycyjnych niż te, które oferowane są w funduszach otwartych. Tytułem uczestnictwa w FIZ są certyfikaty inwestycyjne, które można kupić jedynie w okresie subskrypcji lub na giełdzie, jeśli certyfikaty zostały dopuszczone do publicznego obrotu. Zarządzający FIZ mogą korzystać ze zdecydowanie większej, niż w przypadku funduszy otwartych, liczby instrumentów finansowych, co przekłada się na możliwość realizowania bardziej elastycznej strategii. Fundusze zamknięte mogą też ograniczać liczbę inwestorów, którzy mogą kupić certyfikaty. Wyceny aktywów i certyfikatów odbywają się okresowo, zwykle w cyklach miesięcznych lub kwartalnych, choć zdarzają się fundusze wyceniane tygodniowo. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów.