Horyzont inwestycyjny

Przewidywany i akceptowalny przez inwestora okres czasu na jaki może „zamrozić” pieniądze lokowane w aktywa obciążone ryzykiem, np. istotnych wahań wartości lub płynności. Nie jest on tożsamy z faktycznym okresem inwestycji, który może być dłuższy lub krótszy. Planując horyzont inwestycyjny należy brać pod uwagę cel inwestycyjny, politykę za pomocą której jest realizowany, ale także inne czynniki, jak np. cykliczność koniunktury danego rynku, która wpływa na możliwość realizacji celu w określonym czasie.