Instrumenty finansowe

Forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego, która może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego. Papiery wartościowe to np. certyfikaty inwestycyjne, akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, listy zastawne, kwity depozytowe. Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, to np. jednostki uczestnictwa, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne.