Jednostka uczestnictwa

Prawo majątkowe uczestnika funduszu do udziału w aktywach netto funduszu otwartego lub specjalistycznego funduszu otwartego. Środki zainwestowane przez klientów są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Wartość jednostki uczestnictwa wyceniana jest przeważnie codziennie, a wycenę publikują codzienne gazety i portale internetowe. W przypadku funduszy zarządzanych przez Investors TFI, wycena dokonywana jest w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.