Jednostki: odkupienie

Fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika (uczestnik sprzedaje jednostki), z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Fundusze Investors TFI dokonują odkupienia jednostek uczestnictwa w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.