Jednostki: umorzenie

Fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Fundusze Investors TFI dokonują odkupień jednostek uczestnictwa w każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.