Kategorie jednostek

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) mogą zbywać jednostki uczestnictwa o różnych opłatach. Dotyczy to sposobu lub wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu. Jednostki uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny. Fundusze Investors TFI zbywają jednostki kategorii A - podstawowe, kategorii I - Indywidualne Konta Emerytalne, kategorii P - programów pracowniczych.