Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Dokument prawny, który zastąpił wcześniej stosowane Skróty Prospektów Informacyjnych. Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub)funduszu, tj.: 1/ dane pozwalające na identyfikację funduszu, 2/ opis jego polityki i celów inwestycyjnych, 3/ przedstawienie dotychczasowych wyników lub ich symulacji, 4/ wysokość opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników funduszu, 5/ określenie profilu ryzyka, w tym wskaźnika zysku do ryzyka z wyjaśnieniem ryzyka związanego z inwestycją w fundusz. Struktura dokumentu jest jednolita, co ułatwia porównywanie poszczególnych (sub)funduszy. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.