Konwersja jednostek

Przeniesienie zainwestowanych pieniędzy z jednego funduszu do drugiego - najczęściej o innej polityce inwestycyjnej - zarządzanego przez to samo TFI. Przy konwersji z funduszu o niższej opłacie manipulacyjnej do funduszu o wyższej opłacie - pobierana jest opłata wyrównawcza. Konwersja oznacza konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych.