Likwidacja funduszu

Podstawą takiej decyzji może być m.in. upływ okresu na jaki utworzono fundusz, spadek wartości aktywów poniżej ustawowej wartości, podjęcie stosownej uchwały przez radę lub zgromadzenie inwestorów, wystąpienie przyczyn określonych w statucie. Rozwiązanie funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.