List zastawny

Papier wartościowy o charakterze dłużnym emitowany przez bank hipoteczny. Charakteryzuje go niskie ryzyko inwestycyjne. Podstawą emisji listów zastawnych są udzielone przez bank hipoteczny kredyty. Nabywca listów zastawnych otrzymuje, zgodnie z warunkami emisji, wynagrodzenie w postaci wypłaty odsetek oraz wynagrodzenie wynikające z wykupu listów.