Minimalna wpłata do funduszu

Pierwsza minimalna wpłata do funduszu na nabycie jednostek uczestnictwa w przypadku funduszy Investors TFI wynosi 100 zł. Kolejna minimalna wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa wynosi 50 zł. W przypadku opłacenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jest to kwota wskazana w formularzu zapisu. Minimalny zapis można złożyć na jeden certyfikat, chyba że statut funduszu stanowi inaczej, np. określa min. próg wejścia wyrażony w walucie lub/i liczbie certyfikatów.