Opłata bieżąca

Jest to wartość procentowa zawierająca faktycznie pobrane opłaty z aktywów funduszu w ostatnim roku kalendarzowym. Opłata ta zawiera opłatę stałą za zarządzanie, a także koszty ponoszone bezpośrednio przez fundusz, takie jak np. prowadzenie rachunku przez depozytariusza, a w przypadku inwestowania istotnej części aktywów w inne fundusze, także opłaty bezpośrednie tych funduszy. Z opłat bieżących wyłączone są m.in. opłaty manipulacyjne (za nabycia, za odkupienie), opłaty za wynik.