Opłata za nabycie

Pobierana jest przez towarzystwo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dystrybucji. Określana jest zwykle jako procent wartości nabywanych jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych i pobierana jest z góry. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju funduszu, wartości inwestycji i sposobu dystrybucji. Przyjęło się, że fundusze o mniejszym poziomie ryzyka, np. pieniężne, obligacyjne pobierają niższe opłaty niż fundusze o większym potencjale zysku/ryzyka, np. akcyjne. Opłaty są też obniżane dla wpłat o dużych wartościach i dla wpłat na programy systematycznego oszczędzania. Fundusz może zmniejszyć okresowo wysokość opłat manipulacyjnych w wybranych lub wszystkich punktach dystrybucyjnych. Niektóre fundusze, np. niepubliczne, pracownicze przyjmują stawkę zerową opłat ze względu na brak istotnych kosztów dystrybucji.