Opłata za odkupienie

Opłata pobierania przy odkupienie jednostek lub certyfikatów. Określana jest zwykle jako wartość procentowa, często jej wysokość jest uzależniona od okresu pomiędzy nabyciem, a odkupieniem - zwykle maleje z upływem czasu. Fundusze Investors TFI nie pobierają opłat za odkupienie.