Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem towarzystwa za zarządzanie aktywami funduszu, zawiera też tzw. koszty limitowane, czyli koszty niezbędne do funkcjonowania funduszu, np. koszty banku depozytariusza, agenta transferowego, czy audytora. Jest to opłata stała od wartości aktywów funduszu. Działa tu zasada, że niższa jest opłata dla funduszy o niższym poziomie ryzyka. Część funduszy pobiera też opłatę od wypracowanego zysku w skali roku, powyżej ustalonej wartości lub indeksu. Stanowi to dodatkową motywację dla zarządzających funduszem. Publikowane wyniki funduszy uwzględniają opłatę(y) za zarządzanie. Tabela opłat znajduje się w statucie każdego funduszu.