Pełnomocnictwo

Nabywca jednostek uczestnictwa, uczestnik funduszu mogą ustanowić pełnomocników. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do dysponowania jednostkami uczestnictwa oraz składania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu, w takim zakresie, w jakim uprawniony jest do tego nabywca i uczestnik funduszu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.