Podatek od zysków kapitałowych

Nazywany potocznie "podatkiem Belki" 19-procentowy, zryczałtowany podatek od osób fizycznych płacony od zysków osiąganych dzięki niektórym rodzajom inwestycji, m.in. ze sprzedaży akcji, obligacji, czy jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych, jak również z dywidend i odsetek od lokat bankowych.