Potwierdzenia transakcji j.u.

Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, przy czym uczestnik może wydać dyspozycje odnośnie formy potwierdzeń, np. papierowe, elektroniczne, sposobu ich odbioru i terminów w jakich będą dostarczane - od razu, cyklicznie. Potwierdzenie powinno zawierać: 1) dane identyfikujące uczestnika funduszu; 2) nazwę funduszu; 3) datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa; 4) liczbę zbytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość; 5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po zbyciu lub odkupieniu jednostek uczestnictwa.