Prospekt Informacyjny

Dokument prawny opisujący zasady działalności funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Zawiera wszystkie szczegółowe informacje o funduszu i sposobie jego działania. Prospekt zawiera statut funduszu, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wycen aktywów, odniesienie się do ewentualnych zmian w tym zakresie oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego.