Rada inwestorów

Organ kontrolny, który może być powołany w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym (SFIO) lub funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). Członkiem rady inwestorów może być uczestnik funduszu reprezentujący co najmniej 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów.