Reinwestycja

Inaczej powrót do inwestycji bez poniesienia opłaty manipulacyjnej przy ponownym nabyciu jednostek uczestnictwa, w przypadku kiedy wcześniej posiadało się j.u. danego (sub) funduszu i je z niego odkupiło. Wartość ponownego nabycia musi być równa wartości wcześniejszego odkupienia i dotyczyć tego samego (sub) funduszu. Zwolnienie przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem, w którym odkupiono uprzednio nabyte j.u., a dniem, w którym zostało zrealizowane zlecenie nabycia j.u. nie przekracza 90 dni kalendarzowych.