Rejestr funduszy inwestycyjnych

Prowadzony jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany „sądem rejestrowym”. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, a towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje w szczególności: 1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego; 2) cel inwestycyjny; 3) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony; 4) dane towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny i pełnomocników do reprezentowania funduszu; 5) dane depozytariusza. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.