Rejestr uczestnika funduszu

Wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników, zawierający informacje o danym uczestniku funduszu oraz posiadanych przez niego jednostkach uczestnictwa. Każdy z uczestników funduszu może posiadać wiele rejestrów uczestnika. Rejestr uczestnika otwierany jest na podstawie zlecenia nabycia lub konwersji lub transferu jednostek uczestnictwa z wyłączeniem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa złożonego przez dokonanie wyłącznie wpłaty środków na rachunek funduszu. Rejestr uczestnika oznaczony jest unikalnym numerem oznaczającym: a) fundusz i kategorię jednostek uczestnictwa, dla których jest prowadzony rejestr uczestnika, b) uczestnika, dla którego jest prowadzony rejestr uczestnika, c) dystrybutora, który obsługuje rejestr uczestnika, d) typ rejestru uczestnika. W rejestrze uczestnika zapisywane są jednostki uczestnictwa funduszu jednej kategorii.