Rejestr uczestników funduszu

Elektroniczna baza danych zawierającą informacje o uczestnikach funduszu i posiadanych przez nich jednostkach uczestnictwa, prowadzona przez agenta transferowego na rzecz funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności: 1) dane identyfikujące uczestnika funduszu; 2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika; 3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa; 4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki; 5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi; 6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu; 7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.