Rentowność

Inaczej stopa zwrotu, stosunek osiągniętych w danym okresie zysków/strat z inwestycji do zainwestowanego kapitału. Wyrażona w procentach umożliwia porównywanie między sobą różnych form lokowania pieniędzy, np. funduszy inwestycyjnych.