Rosja

Największe państwo świata, z bardzo dużym potencjałem, który nie jest w pełni wykorzystany. Bardzo duże zasoby surowców naturalnych, w tym przede wszystkim ropy i gazu, pozwoliły na średnio 5-procentowy wzrost PKB w ostatniej dekadzie. Tym samym udało się uzdrowić sferę finansów publicznych poprzez redukcję długu publicznego do bezpiecznego poziomu ok. 10% PKB i zwiększyć w ten sposób zaufanie inwestorów do tamtejszej gospodarki. Rosnący napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), budowa ośrodków naukowo-badawczych, członkostwo w WTO oraz inwestycje w infrastrukturę to czynniki działające na korzyść wzrostu gospodarczego. Coraz zamożniejsze społeczeństwo, w tym rosnąca klasa średnia zwiększają popyt wewnętrzny czyniąc z Rosji duży rynek zbytu. Przed Rosją stoją też duże wyzwania, takie jak mało innowacyjna, nastawiona na przemysł ciężki gospodarka, silne uzależnienie od cen surowców oraz biurokracja i ogromny wpływ władz na gospodarkę i państwowe przedsiębiorstwa. M.in. z tego powodu wyceny rosyjskich spółek należą do jednych z najniższych, co daje im ogromny potencjał wzrostu. Ekspozycję na ten perspektywiczny rynek daje subfundusz Investor Rosja.